AKP’nin, muhalefet liderlerini Red Kit’in “DALTONLAR ÇETES‹” olarak gösteren esprisine CHP’nin yan›t› ac› oldu. Baykal’› Red Kit olarak ilüstre eden karfl› karikatürde, Baykal’›n önünde tabanlar› ya€lam›fl kaçan Daltonlar Tayyip, Ofer, Cüneyt ve Kemal olarak betimlenmiflti. Herfley bir yana, siyasetin sadece insanlar› güldürerek yap›lmaya bafllanmas› aç›s›ndan bile bak›ld›€›nda mutluluk verici bir geliflme olarak de€erlendiriyorum bu durumu..