Bürokrat koltuklar› neredeyse boflald›. Hemen tamam› iktidar partisinden aday aday› olacak. Bunun Türkçe’ye tercümesi “kadrolaflma’n›n itiraf›” de€il midir?!