Ergenekon soruflturmas› kapsam›nda Tiyatro sanatç›s› Nurseli ‹diz ve Sisi lakapl› Seyhan Soylu gözalt›na al›nd›..