Yazılar

1_1161_15042009_1

4 futbolcunun k›rm›z› kart gördü€ü ‘yumruklaflmal›’ derbiden sonra tehlikenin fark›na varan federasyon sert tedbirler al›naca€›n› aç›klad›.. "Amans›z ol" reklam› ile doru€a ç›kan ve sporun ruhunu örseleyen üst dereceden maskülen, brutal reklamlar›n ard›ndan sporcular›n birbirlerine gül vermeleri beklenmiyordu herhalde.. At sahibine göre kiflner..