Yazılar

1_2665_02012009_1

Sadaka sosyal kültürümüzde var ama bir baflbakan›n vatandafla yap›lan yard›mlar› "sadaka" diye nitelemesi siyasi kültürümüzde yok!. Devlet sadaka vermez. Sadakay› özendiremez. Bilim toplumlar› eflit vatandafllar›na yönelik bütün ç›kt›lar› "Hak" olarak düzenlemek zorundad›r. Bir kurufl dahi alan onu hak olarak almal›d›r. Yoksa kültürümüzde ‘töre cinayeti’ de var!. E, n’olacak flimdi?