Yazılar

1_4089_20042009_1

Günün Sorusu: Tanesine 2,5 milyon dolar verilerek sat›n al›nan ve hemen seçim öncesi balonlarla süslenerek ilk sefer sürüflü Baflbakan’a yapt›r›lan 50 tane metrobüs neden garajda yat›yor?.. Haz›r de€ildilerse neden haz›rm›fl gibi seçim öncesi servise verildiler? Haz›r idilerse neden flimdi çal›flt›r›lam›yorlar? Var m› bu sorunun mant›kl› bir cevab›?