Yazılar

1_8416_06122008_1

Eveet.. Balta döndü sap döndü.. olay yine gelip ümü€e dayand›!. Ne diyor paray› veren, "Paray› veririm ama, garibana yap›lan sagl›k harcamalar›n› k›s, memurun ve devlet iflçisinin maafl art›fl›n› durdur, cari harcaman› düflür, % 8 olan baz› KDV leri artt›r yani dolayl› zam yap.." Hani ümük s›kt›rtmayacakt›k?!..