1_9928_11052007_1

Size bir ilkokul 3. s›n›f matematik sorusu: 5 y›l önce yap›lan son seçimlerden bu yana 4,5 milyon kifli seçme yafl›na ulaflarak yeni seçmen olmufl. Ancak yap›lan yeni say›ma göre seçmen say›s› 5 y›l öncekiyle ayn›d›r. Befl y›lda milyonlarca insan kufl gribinden ölmedi€ine göre 4,5 milyon seçmen nereye kaybolmufltur. (ipucu mükerrer kay›t)

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir